องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปี...
       โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2562
  สอนวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันให้กับผู้ทำหน้าท...
      

สอนวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันให้กับผู้ทำหน้าที่สะพายเครื่อง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติงา...

  ส่งมอบชุดดับเพลิงในในอาคารให้ส่วนราชการ
      

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายนำโดย นายกคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบชุดดับเพลิงในในอา...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560