องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  สอนวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันให้กับผู้ทำหน้าท...
      

สอนวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันให้กับผู้ทำหน้าที่สะพายเครื่อง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติงา...

  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ (ทำเปลจากเศษผ้า)...
      

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ (ทำเปลจากเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2562       ...

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย)
      

 กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย)


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560