องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโ...
      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ หมู่ 7 ต.ห้วยทราย

  โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา...
      

กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที...

  โครงการ ดูแลห่วงใยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
      

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองแก่ผู้พิการ ปรับเปล...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560