องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกศักยภาพ
      

อบต.ห้วยทรายจัดทำ...

  สมัยสามัญครั้งที่2 ค.1/2561
      

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2

  วันท้องถิ่นไทย
      

วันท้องถิ่นไทยจากสมาชิกอบต.และสมาชิก(อถล.)อาสาสมัครท้องถิ่น


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560