องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบ...
      

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมา...

  โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปี...
      

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกประจำปีงบประมาณ ๒...

  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรอ...
       #โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560