องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ ...
      

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 6 พ.ย. 256...

  กิจกรรมลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย
      

วันที่5 พฤศจิกายน 2562 อบต.ห้วยทราบ พร้อมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมลอกรางระบายน้ำ บริเ...

  โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปี...
       โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560