องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองการศึกษา

     
  นางสาวนิอร พิมสารี 
 
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
  นางโสภา  อ้นประเสริฐ
 
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
     
   นางมลฤดี  เกิดเกตุ  
   ผู้ดูแลเด็ก