องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองการศึกษา

     
  นางทัศน์มน  ภู่พานิช  
 
  รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
   
  นางโสภา  อ้นประเสริฐ
 นางสาววิภาวัส ดลราศรี
 ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ผช.นักวิชาการศึกษา
 
 
 นางมลฤดี  เกิดเกตุ นางสาวนภัทร  ปราบเสียง  
 ผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป