องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองคลัง


   
  นางสาววัชลี จันทะแจ่ม
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
  นางสาวเพชรธิรา เยรัมย์
 
   นักวิชาการเงินและบัญชี  
     

  นางจุไรวรรณ  จุลประเสริฐ  
   ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
นายพิชัย  บุญช่วย
นางสาวพรทิพย์  คำบุโรม
คนงานทั่วไป
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
 นางสาวเมทินี พิมพ์ศิริ  นางสาวศิริยาพร ลีพุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 พนักงานจ้างเหมาบริการ