องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองคลัง


   
  นางสาววัชลี จันทะแจ่ม
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ 086-2513505

 
 
 นางสาวเพชรธิรา เยรัมย์ (ว่าง)
 (ว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ 092-5433923
 เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางจุไรวรรณ  จุลประเสริฐ  (ว่าง) นางสาวอรไท เนตรอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
เบอร์ 089-2434296
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ 062-0049439


 นางสาวศิริยาพร ลีพุด นางสาวฉัตรทิพย์ ดลราศรี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ 089-0809212
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ 086-9041120
 นายทรงภพ  คำเผือ
นายพิชัย  บุญช่วย
คนงานทั่วไป
เบอร์ 095-3175998
 คนงานทั่วไป
เบอร์ 061-3145364
 นายกณัฐวุฒิ  เนตรสุวรรณ์
นางสาวกนกภรณ์ แสงทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์ 087-3271864