องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองคลัง


   
  นางสาววัชลี จันทะแจ่ม
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 นางสาวเพชรธิรา เยรัมย์
 
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางจุไรวรรณ  จุลประเสริฐ  นางสาวฉัตรทิพย์ ดลราศรี
นางสาวอรไท เนตรอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 นางสาวศิริยาพร ลีพุด นายพิชัย  บุญช่วย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
 นายทรงภพ  คำเผือ
 นางสาวกนกภรณ์ แสงทา
คนงานทั่วไป  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นายกิจติชัย  บุญช่วย

พนักงานจ้างเหมาบริการ