องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองคลัง


   
  นางสาววัชลี จันทะแจ่ม
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
 นางสาวเพชรธิรา เยรัมย์ (ว่าง)
 (ว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

 เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางจุไรวรรณ  จุลประเสริฐ  นางสาวกนกภรณ์ แสงทา นางสาวอรไท เนตรอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 นางสาวศิริยาพร ลีพุด นางสาวฉัตรทิพย์ ดลราศรี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 นายทรงภพ  คำเผือ
นายพิชัย  บุญช่วย
คนงานทั่วไป

 คนงานทั่วไป


 นายณัฐวุฒิ  เนตรสุวรรณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ