องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำหมู่บ้าน  พัฒนา

ร่วมแก้ไขปัญหา  พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน

2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

                   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                             1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
                             1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม       
                             1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน
                             1.4   แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
                             1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ
                             1.6   แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
                             1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
                             1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
                             1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
                   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                             2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
                             2.2   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                             2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                            
                             2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสริมโทรม
                             2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ                            
                             2.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสัก

                   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

                             3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                             3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี

                             3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                             3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

                   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

                             4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น

                             4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร

                             4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

                             4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและบริการสาธารณะ

                             4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี

                    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                             5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย

                             5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน

                             5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการท่องเที่ยว

พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.

พันธกิจที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่  ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งตนเองได้

พันธกิจที่ 6  อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป 

พันธกิจที่ 8  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 9 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ