องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

     
  นางสาวนิอร พิมสารี 
 
   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
นางพนิตอนงค์  สุขไพบูลย์     นางน้ำฝน  กิจคล่อง
 ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน