องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]10
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2564 ]11
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]10
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]9
5 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]11
6 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]17
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]10
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]11
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 1 พ.ค. 2563 ]11
10 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]9
11 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]9
12 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน [ 1 พ.ค. 2563 ]10
13 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด [ 1 พ.ค. 2563 ]14