องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางอัจฉรา  จันทรเสนา
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 


นางสาวเฟื่องสุดา ยาสาสัน นางสาวพรปฏิมา  คำพุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 
 นายสุพร  โฉมเติม นายเกียรติศักดิ์  แย้มสมพงษ์ นายกิตติศักดิ์  มะหาหิง
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
นายสมควร หนุสารี นายวีระพล หลี่มั่น นายชัชชัย แสงกล้า
คนงานทั่วไป  พนังงานจ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ
 
 นายประสิทธิ์  เนตรสุวรรณ์ นายพรชัย พุตซ้อน
นายบุญส่ง อินทร์ดี
พนง.จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ