องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางอัจฉรา  จันทรเสนา
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 
 
 นายสุพศิน  จึงรัศมีพานิช
นางสาวพรปฏิมา  คำพุ่ม
 นายสำพันธ์ พาสกุล  
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

 
 นายสุพร  โฉมเติม นายเกียรติศักดิ์  แย้มสมพงษ์ นายประสิทธิ์  เนตรสุวรรณ์
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  พนง.จ้างเหมาบริการ
 
นายวิเชียร  ลายเสือ
นายสุริยันต์  อ่อนจันทร์
นายทองคำ  วายุโชตุ 
พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ
 
 
  นายชัชชัย แสงกล้า  

 พนง.จ้างเหมาบริการ