องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางอัจฉรา  จันทรเสนา
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 
 
(ว่าง) นางสาวพรปฏิมา  คำพุ่ม  นายสำพันธ์ พาสกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์

 
 นายสุพร  โฉมเติม นายเกียรติศักดิ์  แย้มสมพงษ์ นายกิตติศักดิ์  มะหาหิง
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงาทั่วไป
 
นายวิเชียร  ลายเสือ
นายสุริยันต์  อ่อนจันทร์
นายชัชชัย แสงกล้า
พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ
 
 
 นายประสิทธิ์  เนตรสุวรรณ์  

พนง.จ้างเหมาบริการ