องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางอัจฉรา  จันทรเสนา
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 
     
 นายประสิทธิ์  เนตรสุวรรณ์   นายบุญส่ง   อินทร์ดี
พนักงานขับรถยนต์
  คนงานประจำรถขยะ
     
นางสาวพรปฏิมา  คำพุ่ม
นางสาวศิริภา  ฤทธิ์ศริ
 นายทองคำ  วายุโชตุ
 พนง.จ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ
 พนง.จ้างเหมาบริการ
     
 นายสำรวย  หมื่นไกล
นายสุริยันต์  อ่อนจันทร์
 นายสุริยา  อ่่อนจันทร์
 พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ