จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสมัยวิสามัญ สมัยที่2ประจำปี พ.ศ 2565

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมตำบลพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา