วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 3 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (ยางชะลอความเร็วรถพร้อมติดตั้ง) จํานวน 2 รายการ (งานป้องกัน/สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (วิทยุสื่อสารเครื่อง 5 วัตต์) จํานวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (ชุดดับเพลิง) จํานวน 5 รายการ (งานป้องกัน/สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับสเเตนเลส จํานวน 6 ตัว (สำนักปลัด)
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 6 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์สีขาว จํานวน 1 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง