องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักปลัด

   
 
  นายธวัชชัย  โกสีย์
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นางสาวจันทนา  มาลา
(ว่าง)
นางสาวกนกภัส ทองแผ่น 
 นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ 097-1510791
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นิติกร
เบอร์ 088-7808636 นายเอก พุทธศรี 
นางสาวชนกสุดา  ดังโพนทอง  
    นางสาววชิราภรณ์   จันทพันธ์     
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ 085-5392997
 เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ 099-1615362
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ 090-4266150
นางน้ำฝน กิจคล่อง
นางสาวสนธยา  รูมะปาน นางสาววราภรณ์ เพ็ชรภาค
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ 098-2922625
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เบอร์ 094-9956293
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์ 092-2949144
 
 
นางสาวพรทิพย์ คำบุโรม นายนิพัทธ์พงศ์ วงษ์เกษมสุข
 นายอนุชา อ่วมสกุล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ 099-3822697

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ 089-2432850
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ 061-0529632

 
นายภาณุพงศ์ ศรีวิราช
 นายสำลวน ลีพุด
นายอลงกรณ์ วงเกษมสุข
คนงานทั่วไป
เบอร์ 092-8714061
คนงานทั่วไป
เบอร์ 090-1254362

คนงานทั่วไป
เบอร์ 098-9199782
  นายประดิษฐ์ สาวท้าว นายชาติชาย อ่วมสกุล      นายยุทธภูมิ ทุมทอง   
คนงานทั่วไป
เบอร์ 087-0116086
คนงานทั่วไป
เบอร์ 084-9122927

คนงานทั่วไป
เบอร์ 097-1706777

นายฐิติวัชร์ เรืองสินิทรัพย์
นายชัชชัย ลีพุด
นางโสภี สัมฤทธิ์นอก
พนง.จ้างเหมาบริการ
เบอร์ 061-5612600
พนง.จ้างเหมาบริการ
เบอร์ 098-8967334

พนง.จ้างเหมาบริการ
เบอร์ 087-1199879
 
 นายวิฑูรย์ เมตตาไพจิตร์
นางทองอยู่  ชมภู   นางลำยอง  มะสุธาตุ
 พนง.จ้างเหมาบริการ

พนง.จ้างเหมาบริการ
เบอร์ 092-5781684
 พนง.จ้างเหมาบริการ
เบอร์ 0928141713