องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักปลัด

 
 
  นางศิริวรรณ  เขียวคำ
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางสาวจันทนา  มาลา
 นางสาวศิวาการ  บุญกาญจน์ นางสาวชนกสุดา  ดังโพนทอง 
 นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นายเอก พุทธศรี 
นางสาวสนธยา  รูมะปาน  
    นางสาววชิราภรณ์   จันทพันธ์     
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
 ผช.นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวพรทิพย์ คำบุโรม
 
นายชาติชาย  อ่วมสกุล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ คนงานทั่วไป
 นายสำลวน  ลีพุด นายอลงกรณ์  วงษ์เกษมสุข นายภาณุพงศ์ ศรีวิราช
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นายประดิษฐ์  สาวท้าว  นายยุทธภูมิ ทุมทอง
นายนิพัทธพงศ์  วงษ์เกษมสุข
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์

นางลำยอง  มะสุธาตุ นายชัชชัย  ลีพุด
นางสาวทองอยู่  ชมภู
พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ
 
นายอนุชา  อ่วมสกุล นางโสภี  สัมฤทธิ์นอก นางสาววราภรณ์ เพ็ชรภาค
พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ
   
 นายฐิติวัชร์  เรืองสิริทรัพย์
   
พนง.จ้างเหมาบริการ