องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

     
  นางสาวจันทนาร  มาลา  
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสาวจันทนา  มาลา
 นางสาวศิวาการ  บุญกาญจน์  
 นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางสาววชิราภรณ์   จันทพันธ์   
นางสาวสนธยา  รูมะปาน  
นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด   
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
 ผช.นักทรัพยากรบุคคล
     
นายนิพัทธพงศ์  วงษ์เกษมสุข นายเกียรติศักดิ์  แย้มสมพงษ์
นายชาติชาย  อ่วมสกุล
พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


 
นายณรงค์ชัย  เริงใจ นางสาวศิริรักษ์  ภูหิรัญ
นายสุพร  โฉมเติม
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
 นางลำยอง  มะสุธาตุ
 นางสาวทองอยู่  ชมภู
 นางโสภี  สัมฤทธิ์นอก
 พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ
     
 นายบัญชา  ทองวิเศษ
นายวัชรพล  คชวิเศษ
 นายสำลวน  ลีพุด
 พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ
     
  นายอนุชา  อ่วมสกุล
 
   พนง.จ้างเหมาบริการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0