องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักปลัด

 
 
  นางศิริวรรณ  เขียวคำ
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางสาวจันทนา  มาลา
 นางสาวศิวาการ  บุญกาญจน์ นางสาวชนกสุดา  ดังโพนทอง 
 นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นายเอก พุทธศรี 
นางสาวสนธยา  รูมะปาน  
    นางสาววชิราภรณ์   จันทพันธ์     
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรทิพย์ คำบุโรม

นายอลงกรณ์ วงเกษมสุข
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
คนงานทั่วไป
   
 
 นายชาติชาย อ่วมสกุล
นายนิพัทธ์พงศ์ วงษ์เกษมสุข
 นายอนุชา อ่วมสกุล
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายภาณุพงศ์ ศรีวิราช
 นายสำลวน ลีพุด
นายยุทธภูมิ ทุมทอง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

  นายประดิษฐ์ สาวท้าว นางทองอยู่  ชมภู  
    นางโสภี สัมฤทธิ์นอก     
คนงานทั่วไป
พนง.จ้างเหมาบริการ
พนง.จ้างเหมาบริการ
นายฐิติวัชร์ เรืองสินิทรัพย์
นายชัชชัย ลีพุด
นางสาววราภรณ์ เพ็ชรภาค
พนง.จ้างเหมาบริการ
พนง.จ้างเหมาบริการ
พนง.จ้างเหมาบริการ
   
 
 นายวิฑูรย์ เมตตาไพจิตร์
นางลำยอง  มะสุธาตุ
 
 พนง.จ้างเหมาบริการ พนง.จ้างเหมาบริการ