องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักปลัด

   
 
  นายธวัชชัย  โกสีย์
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 


     
(ว่าง)
(ว่าง)
(ว่าง) 
 นักทรัพยากรบุคคล

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นิติกร


 
 นายเอก พุทธศรี 
นางสาวชนกสุดา  ดังโพนทอง  
    นางสาวฑิฆัมพร มาสดับ     
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นางน้ำฝน กิจคล่อง
นางสาวสนธยา  รูมะปาน นางสาวเสาวณีย์ วิชัยดิษฐ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


 

นางสาวพรทิพย์ คำบุโรม นายวิชัย พลเยี่ยม
 นายนิพัทธ์พงศ์ วงษ์เกษมสุข
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

  นายประดิษฐ์ สาวท้าว นายชาติชาย อ่วมสกุล       นายสำลวน ลีพุด   
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

นายชัชชัย ลีพุด
นางโสภี สัมฤทธิ์นอก
พนง.จ้างเหมาบริการ

พนง.จ้างเหมาบริการ

พนง.จ้างเหมาบริการ

 
 นายวิฑูรย์ เมตตาไพจิตร์
นางทองอยู่  ชมภู   นางลำยอง  มะสุธาตุ
 พนง.จ้างเหมาบริการ

พนง.จ้างเหมาบริการ

 พนง.จ้างเหมาบริการ