องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักปลัด

 

 
  นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายภูวนาท วุฒิกมลชัย
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด
นายจตุพร บุญผ่อง
 นักทรัพยากรบุคคล

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นิติกรชำนาญการ

 

 นายเอก พุทธศรี 
(ว่าง)  
    นางสาวฑิฆัมพร มาสดับ     
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นางน้ำฝน กิจคล่อง
นางสาวสนธยา  รูมะปาน นางสาวเสาวณีย์ วิชัยดิษฐ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวพรทิพย์ คำบุโรม นายวิชัย พลเยี่ยม
 นายนิพัทธ์พงศ์ วงษ์เกษมสุข
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

  นายประดิษฐ์ สาวท้าว นายชาติชาย อ่วมสกุล       นายสำลวน ลีพุด   
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

พนง.จ้างเหมาบริการ
นางสาวชุติมา วังคีรี นายชัชชัย ลีพุด
นางโสภี สัมฤทธิ์นอก
พนง.จ้างเหมาบริการ

คนงานทั่วไป พนง.จ้างเหมาบริการ

 
 นายวิฑูรย์ เมตตาไพจิตร์
นางสาวทองอยู่  ชมภู   นางลำยอง  มะสุธาตุ
 พนง.จ้างเหมาบริการ

พนง.จ้างเหมาบริการ

 พนง.จ้างเหมาบริการ

 

 
นายภาณุพงศ์ ศรีวิราช

นายกฤษณะ ไขโพธิ์
 พนง.จ้างเหมาบริการ


 พนง.จ้างเหมาบริการ