องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อยู่ในเขตการปกครองอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแคประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 7 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด 12.54 ตารางกิโลเมตร มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติด อบต.หนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทิศใต้ ติด อบต.โคกแย้ และเทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ. สระบุรี ทิศตะวันออก ติด อบต.โคกแย้ และป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันตก ติด อบต.ห้วยขมิ้น และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นพื้นที่เป็นที่ราบ ที่ราบเชิงเขาและภูเขา

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน
       การตั้งถิ่นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สภาพทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน การสร้างบ้านเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ บ้านไม้ใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นบ้านรูปทรงสมัยใหม่เป็นบ้านตึก การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เนื่องจากชุมชน เป็นชุมชนเกษตรกรรมและชนบทค่อนข้างสูง ทำให้การขยายตัวด้านพาณิชยกรรมค่อนข้างน้อย การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ขนาดเล็กประกอบด้วย โรงสี และโรงซ่อมเครื่องจักร-เครื่องยนต์ แทรกตัวตามชุมชนที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชนทั้งพื้นที่ชนบทโดยทั่วไป จะทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว - การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับการประกอบกิจกรรมเพื่อนันทนาการและพักผ่อนบริเวณรอบๆ หนองบัวใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย) ระดับวัยก่อนเรียนถึงประถมศึกษาจำนวน 1 แห่งได้แก่
         โรงเรียนวัดห้วยทราย (เขตการศึกษาสระบุรี เขต 2),ระดับวัยมัธยม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหินกองวิทยาคม , อีกทั้งยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อตามประเพณีสมัยก่อนและอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชน เป็นอย่างมาก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีวัด 4 แห่งและสำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยทราย,วัดบ้านยาง, วัดป่าพุทธยาน,วัดพัชรบรรพตวราราม และสำนักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
(แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นครอบคลุมซึ่งสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่มากกว่า 5 ตารางกิโลเมตร