องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อยู่ในเขตการปกครองอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแคประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 7 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด 12.54 ตารางกิโลเมตร มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติด  อบต.หนองนาก  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

ทิศใต้             ติด  อบต.โคกแย้  และเทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ. สระบุรี 

          ทิศตะวันออก    ติด  อบต.โคกแย้  และป่าสงวนแห่งชาติ

ทิศตะวันตก      ติด  อบต.ห้วยขมิ้น และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค  จ.สระบุรี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นพื้นที่เป็นที่ราบ  ที่ราบเชิงเขาและภูเขา

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

                   ฤดูร้อน          เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน

                   ฤดูฝน            เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาว        เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์