องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
 
 

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน


 
ชื่อ - สกุล

1.นางสาววิชชุดา  โพธิ์ณะชาติ
2.นางสาวรุ่งทิวา  ทรัพย์สิน
3.นายวิวัฒน์  อินสุวรรณ์
4.นายอำพร  เฆ่รี
5.นายสุรินทร์  พรรัตน์
6.นายเกษม  บุญศิลป์
7.นายพิชิต  อ้นประเสริฐ
8.นายเฉลียว  งามสมภาค
9.นางสาวกัญกนิษฐ์  สุขขีรัตน์
10.นายอำนาจ  หนูอ้น
ตำแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
กำนัน ตำบลห้วยทราย
เบอร์ติดต่อ
 
096-1952965
092-4028067
087-8023969
063-8130221
097-2456018
085-6786440
081-1943919
083-6956273
086-1307723
084-8678891