องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางทัศน์มน  ภู่พานิช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ 065-3634789

   
 

 นางทัศน์มน  ภู่พานิช 

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ 065-3634789
 
   
นายธวัชชัย  โกสีย์ นางสาววัชลี จันทะแจ่ม นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ 086-2513505
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ 081-7954319
 
นางปทุมพร สูตรสุวรรณ
นางปทุมพร สูตรสุวรรณ นางอัจฉรา  จันทรเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์ 089-1491544