องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

นายประวัติ  ประสารภักดิ์

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
 
 

  

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นางสาวจันทนา  มาลา นางสาววัชลี จันทะแจ่ม นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

   
นางสาวนิอร พิมสารี
นางอัจฉรา  จันทรเสนา  
นางสาวนิอร พิมสารี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม