องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

นายประวัติ  ประสารภักดิ์

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 
 

นายพงษ์สวัสดิ์   ปทุมานันท์

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นางสาวปิยะฉัตร  บุญสนธิ นางสาววัชลี จันทะแจ่ม นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

   
นางสาวนิอร พิมสารี
นางอัจฉรา  จันทรเสนา  
นางสาวนิอร พิมสารี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม