องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

นายประวัติ  ประสารภักดิ์

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

   
 

 นางทัศน์มน  ภู่พานิช 

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
นางศิริวรรณ  เขียวคำ
นางสาววัชลี จันทะแจ่ม นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

   
นางสาวนิอร พิมสารี
นางทัศน์มน ภู่พานิช
นางอัจฉรา  จันทรเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
 รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข