องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภา อบต.

 
 
  นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ์  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  


 
นายสมิต  นามโคตร

นายประวัติ  ประสารภักดิ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายธนันชัย เพ็งชื่นมะดัน นางฉลวย  อินสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 
 
นายสุธี  บุญมา นางสุนทร  ทศวงษ์ นางสาวดิษฐา  สุขพอดี นายปิยะ โสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายจันทร์  มหาวัตร์ นายสมควน  หนูสารี  นางสุวรรณ์  บุญศิลป์
 นายประยุทธ  ทัพกรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ นางแก้วตา  ขำอินทร์ นายวัฒนา  ฝั่งสาคร นายอรุณ  วิเศษสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
  นายชมัด  ร่วมจิตร์
  นางอุดม  จิตติเลิศวิเศษ
นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10