องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2564 ]140
102 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]134
103 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]137
104 รายงานผลารดำเนินการจัดการเรืองร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]182
105 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]119
106 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและการติดตามผลมาตราการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(กันยายน 2563-สิงหาคม 2564) [ 7 ต.ค. 2564 ]130
107 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]172
108 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 6 ต.ค. 2564 ]175
109 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]121
110 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยทราย [ 1 ต.ค. 2564 ]123
111 ผลการสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]26
112 แผ่นพับ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 1 ต.ค. 2564 ]25
113 แผ่นพับ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 1 ต.ค. 2564 ]26
114 แผ่นพับ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน [ 1 ต.ค. 2564 ]27
115 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]10
116 ประกาศ เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]164
117 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]129
118 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]138
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]125
120 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]170
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13