องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ค. 2564 ]10
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 5 พ.ค. 2564 ]10
3 เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]8
4 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]10
5 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ก.พ. 2564 ]10
6 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 1 ก.พ. 2564 ]8
7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]10
8 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 21 ม.ค. 2564 ]9
9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนนักงานจ้างขององค์ารบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 7 ม.ค. 2564 ]9
10 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]9
11 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 1 พ.ย. 2563 ]9
12 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 5 ต.ค. 2563 ]8
13 ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 1 ต.ค. 2563 ]8
14 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผูู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 1 ต.ค. 2563 ]8
15 ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
16 ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
17 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 2545 (1) [ 1 ต.ค. 2563 ]9
18 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
19 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]10
20 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต. ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3