องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]20
2 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ก.พ. 2564 ]24
3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]22
4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนนักงานจ้างขององค์ารบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 7 ม.ค. 2564 ]22
5 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]12
6 ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 1 ต.ค. 2563 ]0
7 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผูู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 1 ต.ค. 2563 ]0
8 ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
9 ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 2545 (1) [ 1 ต.ค. 2563 ]18
11 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
12 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
13 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต. ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
14 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และข้อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ของอบต.ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
17 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
18 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
19 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
20 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]74
 
หน้า 1|2