องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานสนันสนุบน้ำอุปโภค-บริโภค [ 15 ก.พ. 2566 ]59
2 งานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ก.พ. 2566 ]59
3 งานภาษีป้าย [ 15 ก.พ. 2566 ]44
4 งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.พ. 2566 ]53
5 งานขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 15 ก.พ. 2566 ]54
6 งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 15 ก.พ. 2566 ]52
7 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ก.พ. 2566 ]49
8 งานสนับสนุนพ่นหมอกควัน [ 15 ก.พ. 2566 ]50
9 คู่มือการเขียนหนังสือราชการ [ 31 มี.ค. 2564 ]106
10 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 31 มี.ค. 2564 ]108
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัน [ 31 มี.ค. 2564 ]104
12 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 31 มี.ค. 2564 ]108
13 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]102
14 ข้อมูลสถิติการให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]95
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]95
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]104
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]100
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการตัดกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]99
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]101
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 12 พ.ค. 2563 ]113