องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะเปียกตั้งแต่ต้นทางจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้านและเพื่อรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบโดยแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิธีการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆแก่ผู้บริหารสมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มชมรมครูประชาชนทั่วไปในวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายโดยแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ (อีเอ็ม) ๑.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปเปลือกผลไม้เป็นน้ำยาล้างจาน ๑.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดปุ๋ยปลูกต้นไม้จากเศษใบไม้ ฯลฯ ๒. กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบรวม 900 ครัวเรือน ๓. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21