องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2563


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนให้ผู้นำท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม., พนักงานอบต. ห้วยทรายและประชาชนจิตอาสาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญร่วมมือกันเฝ้าระวังติดตามดูแลรักษาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปโดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้ผู้นำท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม., พนักงานอบต. ห้วยทรายและประชาชนจิตอาสาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ๒. กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่อบต. ห้วยทรายรณรงค์ทำความสะอาดคลองกำจัดวัชพืชเศษขยะสิ่งสกปรกในคูคลองสาธารณะวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ คลองข้างวัดห้วยทรายเชื่อมต่อคลองโรงเรียนวัดห้วยทรายหมู่ ๓ ตำบลห้วยทรายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14