องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 1


#โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 1 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลหินกอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และจิตอาสาภัยพิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลหินกอง #วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14