องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย


วันนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิธีการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ๑. เพื่อนำร่องปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และผู้นำชุมชนในกาจัดการขยะ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักและเข้าเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ๔. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย #ถ้าสนใจฝึกเป็นอาชีพต้องการVDOฉบับเต็มติดต่อได้ที่ #งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14