องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์มาตราการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง มาตราการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้รับการแจ้งจากอำเภอหนองแค มีมติเห็นชอบมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ มาตราการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ประเทศไทยและมาตราการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป ดั้งนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอความอนุเคราะห์จัดวางถังขยะสีแดงสำหรับรวบรวมขยะติดเชื้อที่มีการคัดหลั่งปนเปื้อน เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว กระดาษทิชชูที่ปนเปื้อน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน #ด้วยความปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย #ชาวตำบลห้วยทรายรวมพลังเพื่อชาติป้องกันหยุดยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19
2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21