องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาแกนนำสุขภาพ(อสม. น้อย)โรงเรียนวัดห้วยทราย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทรายร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยทราย

อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพ( อสม.น้อย) ในโรงเรียนวัดห้วยทราย

เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียน





2019-02-06
2019-02-06
2019-01-11
2019-01-09
2018-10-24
2018-10-22
2018-10-19
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26