องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2561


กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและแกนนำสุขภาพ(อสม.)

สำรวจข้อมูล ติดตาม ดูแล แนะนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน,

2018-10-24
2018-10-22
2018-10-19
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26
2018-09-25
2018-09-24
2018-09-14
2018-08-24