องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2561


กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและแกนนำสุขภาพ(อสม.)

สำรวจข้อมูล ติดตาม ดูแล แนะนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน,

2018-04-19
2018-04-09
2018-03-27
2018-03-20
2018-03-20
2018-03-14
2018-02-20
2018-02-19
2018-02-06
2018-01-19