องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2561


กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและแกนนำสุขภาพ(อสม.)

สำรวจข้อมูล ติดตาม ดูแล แนะนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน,

2018-08-03
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-10
2018-06-29
2018-06-28
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12