องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563


โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง   โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2563  ณ  ห้องประฟชุมองค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย  วิทยากรบรรยาย   คือ  นายณัฐพล  บุดดาพันธ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  สำนักงาน ปปช.จังหวัดสระบุรี  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  ซึ่งบรรยายในหัวข้อ  เรื่อง “เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน” และหัวข้อเรื่อง  “กฎหมายและขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม  พร้อมกรณีตัวอย่าง”

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21