องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
  📣📣โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา...[วันที่ 2021-03-01][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการจัดประชุมประชาคม (ระดับตำบล)[วันที่ 2021-02-11][ผู้อ่าน 83]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำบริเวณซุ้มประตูทาง...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ...[วันที่ 2020-12-07][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบ...[วันที่ 2020-11-30][ผู้อ่าน 102]
 
  ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประ...[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปี...[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 214]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำแล...[วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรอ...[วันที่ 2020-09-17][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้าน...[วันที่ 2020-09-07][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-08-24][ผู้อ่าน 133]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9