องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 -หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 -หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 
-หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
-หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
-หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี
-หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
-หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
-หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
-หมายเหตุ 8 รายจ่ายรอจ่าย
-หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก
-หมายเหตุ 10 เงินสะสม
-หมายเหตุ 10 เงินสะสม
-หมายเหตุ 10 เงินสะสม
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง