องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1.นางสาววิชชุดา  โพธิ์ณะชาติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

2.นางสาวรุ่งทิวา  ทรัพย์สิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

3.นายวิวัฒน์  อินสุวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

4.นายปิยะ  โสภา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

5.นายสุรินทร์  พรรัตน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

6.นายเกษม  บุญศิลป์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

7.นายพิชิต  อ้นประเสริฐ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

8.นายจักรกฤษ  วงศ์ด้วง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

9.นางสาวกัญกนิษฐ์  สุขขีรัตน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

10.นายอำนาจ  หนูอ้น

กำนัน ตำบลห้วยทราย