องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางอัจฉรา  จันทรเสนา
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 


นางสาวเฟื่องสุดา ยาสาสัน นางสาวพรปฏิมา  คำพุ่ม -ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ

 
 นายสุพร  โฉมเติม นายเกียรติศักดิ์  แย้มสมพงษ์ นายกิตติศักดิ์  มะหาหิง
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 นายประสิทธิ์  เนตรสุวรรณ์ นายบุญส่ง อินทร์ดี นายชัชชัย แสงกล้า
พนง.จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป