วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - 8141 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลเเบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะรองรับมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะรองรับมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
24  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บบ-๓๘๐๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)