วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 ครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำขาตั้งถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อซื้ออุปกรณ์ประปาสำหรับติดตั้งก๊อกปล่อยน้ำถังน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ-3803 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำกรอบรูปสีทองตามโครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง