วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการแม่ลูกผูกพัน สร้างฝัน การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-4299 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิดโครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีหรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหน้า อบต.ห้วยทราย หมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านนางแป้นถึงสระน้ำ ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ที่ 5 ช่วงฝายถึงบ่อน้ำลุงสด ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง