วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด กองคลัง) ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 10 สายหน้าวัดบ้านยาง ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรหนักเพื่อปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-4299 (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-9274 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกีียรติศักดิ์ แย้มสมพงษ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8 บริเวณหมู่บ้านอยู่สบาย จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง