วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2563
จ้างบํารุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-8141 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ค่าเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟฟ้าสองแสงสว่าง วัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 และบ้านโคกหินลาด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่วนที่เสียหาย) หมู่ที่ 1 บริเวณข้างร้านเซเว่น - อีเลฟเว่นสาขาห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (ส่วนที่สูญหาย) บริเวณฝั่งห้วยทองหลาง ตลาดใต้ หมู่ที่ 4 (24,621 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 บริเวณวัดป่ามุตโตทัย ตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟส่องสว่างทางสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-2782 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0001 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2563ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศไป-กลับ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง