วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เก้าอี้ทํางานเเบบหุ้มเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้ทํางานเเบบหุ้มเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บริเวณวัดป่ามุตโตทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ยู เอช ที ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู เอช ที โรงเรียนวัดห้วยทราย ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 85-2782 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ฉีด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 สายหน้าโรงน้ำแข็งเก๋าไซร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง