วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบหุ้มเบาะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก 2 โต๊ะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อสแลน(สีเขียว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างการต่อสัญญาเว็บไซต์และทะเบียนโดเนมเนมสัญญาต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง อบต.ห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหน้าโรงเรียนวัดห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงเชมเปญ หมู่ที่ 5 บริเวณวัดป่ามุตโตทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมูที่ 7 สายยบ้านบุเลียบชายเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง