วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬาฯ จํานวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น) จํานวน 1 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน) จํานวน 2 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จํานวน 90 ลัง (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 (สํานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จํานวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึกปริ้นเตอร์) จํานวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน บบ-3803 สระบุรี (งานป้องกัน/สํานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง