วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทําการดึงสายไฟ 3 เฟส ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน 1x40 w ยี่ห้อEWE ) จำนวน 20 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสีเหลือง ผ้าสีขาว ผ้าสีฟ้า) จำนวน 8 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๒ - ๔ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง