องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศคติค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


มีการจัดประชุมพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการทุจริตในการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฎิบัติราชการตามระเบียบ 

2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30