องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศคติค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


มีการจัดประชุมพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการทุจริตในการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฎิบัติราชการตามระเบียบ 

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17