องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


เรื่อง สถานที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (โมเดอร์น่า)


📣ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย📣
เรื่อง สถานที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (โมเดอร์น่า)
⏰ลงทะบียนวันที่ 18-19 ก.ย 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ทั้ง 10 หมู่ ดังนี้

หมู่ที่ 1 = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย

หมู่ที่ 2 = วัดห้วยทราย

หมู่ที่ 3 = ซุ้มกระดังงาวัดห้วยทราย

หมู่ที่ 4 = ศาลาประชาคมหลังใหม่ ม.4

หมู่ที่ 5 = ศาลาประชาธิปไตย ม.5

หมู่ที่ 6 = ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6

หมู่ที่ 7 เฉพาะในเขตบริหารของ อบต = ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7

หมู่ที่ 8 เฉพาะในเขตบริหาร อบต.ห้วยทราย= โรงน้ำดื่ม (ลานโพธิ์ หมู่บ้าน.อยู่สบาย)

หมู่ที่ 9 เฉพาะในเขตบริหาร อบต.ห้วยทราย = ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ทางขึ้นวัดเขาพนมยงค์

หมู่ที่ 10 = ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านยาง

#หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องใช้
                     1. บัตรประชาชน 
                     2.ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบริหาร อบต.ห้วยทรายเท่านั้น
                     3. สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้กักตัว ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต.ห้วยทราย สามารถฝากให้บุตร ญาติ มาลงทะเบียนแทนได้ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ส.อบต.ห้วยทราย  หมู่ที่ 1-10 
 
1.นายธนันชัย   เพ็งชื่นมะดัน หมู่ที่1  093-4846469
2.นางฉลวย  อินสุวรรณ์        หมู่ที่2  062-791-7445
3.นางหนูเล็ก มีสวัสดิ์            หมู่ที่2 089-985-9375
4.นายสุทธี  บุญมา               หมู่ที่3  092-437-6541
5.นายสุนทร  ทศวงษ์            หมู่ที่3  080-577-1089
6.นายปิยะ  โสภา                 หมู่ที่4  086-097-9276
7.นางสาวดิษฐา  สุขพอดี      หมู่ที่4  062-395-3691
8.นายสมควน  หนูสารี          หมู่ที่5   086-136-7616
9.นายจันทร์  มหาวัตร์          หมู่ที่5   089-905-3888
10.นางสุวรรณ์   บุญศิลป์      หมู่ที่6   036-379-622
11.นายประยุทธ์  ทัพกรรณ์   หมู่ที่6   063-875-0053
12.นางแก้วตา   ขำอินทร์     หมู่ที่7   086-369-0995
13.นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ     หมู่ที่7    065-525-6626
14.นายวัฒนา   ฝั่งสาคร      หมู่ที่8    086-081-2209
15.นายอรุณ  วิเศษสุนทร     หมู่ที่8    086-127-8290
16.นายชมัด   ร่วมจิตร์         หมู่ที่9    081-921-0428
17.นายสมิต  นามโคตร       หมู่ที่9    089-902-0228
18.นางอุดม   จิตติเลิศวิเศษ หมู่ที่10  087-675-3883
19.นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล     หมู่ที่10  091-259-8737

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21